Klauzula informacyjna RODO - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim


Klauzula informacyjna Współadministratorów
dotycząca przetwarzania danych osobowych


 
Zgodnie  z art. 13 i art. 14 z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) - dalej RODO, informujemy, że:
W ramach zawartej w dniu 10.11.2021 r. umową o współpracy na rzecz realizacji projektu pilotażowego „Pracuj z rodziną na nowo(dworskim)" Lider Projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim i Partner Projektu: MW Consulting Sp. z o.o. w oparciu o art. 26 RODO zawarli Umowę Współadministrowanie Danymi Osobowymi, na podstawie której są zobowiązani zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.
 
 1. Administratorator 1- Lider Projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą: ul. Juliusza Słowackiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 775-92-42.
Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: przez formularz kontaktowy do IODO na stronie www:ndm.praca.gov.pl,
e-mailem: iodo@ndm.praca.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby.
 1. Administratorator 2 - Partner Projektu Partner Projektu: MW Consulting Sp. z o.o., reprezentowany przez Prezesa Zarządu Michała Wasylko z siedzibą: Pl. Stefana Batorego 3/200, 70-207 Szczecin, tel.+48 791 200 809, tel./ fax.: +48 91 431 09 38
Dane kontaktowe Administratora2 w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych:
adres e-mail: iod@mw-consulting.com.pl, tel. +48 791 200 809
 
Dalej łącznie Administrator 1 i Administrator 2 zwani Współadminitratorami
 
 1. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych może być jeden ze Współadministratorów lub źródło publicznie dostępne np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarcze (CEIDG). Pani/Pana dane osobowe mogły być także przekazane bezpośrednio przez Panią/ Pana.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu pilotażowego „PRACUJ Z RODZINĄ NA NOWO(dworskim)" w ramach umowy o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu pilotażowego, na podstawie ogłoszonego naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Stabilna praca - silna rodzina".
Powyższe cele będą realizowane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i e RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi
w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. f  i art. 109 ust. 7e ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia projektu „PRACUJ Z RODZINĄ NA NOWO(dworskim)" oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 .07. 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane pomiędzy Współadministrotorami projektu oraz wyłącznie podmiotom upoważnionym
  do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, operatorowi pocztowemu, kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
 3. Informacje zawierające Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 6. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ma charakter dobrowolny i jest powiązane z Pani/Pana deklaracją udziału
  w projekcie. Odmowa podania danych uniemożliwia udział w zadaniach realizowanych w ramach projektu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
 • Współadministratorzy ustalają, że w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą,(w szczególności dotyczy to żądań i oświadczeń w zakresie prawa do informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu do Danych Osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Danych Osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych) właściwy będzie Współadministrator, który otrzymał dane żądanie lub oświadczenie.
 • W przypadku, gdy żądanie zostanie skierowane do obydwu Współadministratorów, to obydwaj Współadministratorzy zobowiązani będą, każdy z osobna,do udzielenia ww. odpowiedzi, po wcześniejszym uzgodnieniu wspólnego stanowiska.
 • Niezależnie od powyższego, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować między sobą w zakresie udzielania odpowiedzi
  na żądania osoby, której dane dotyczą. W tym celu Współadministrator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drugiego Współadministratora o każdym żądaniu osoby uprawnionej w ramach wykonywania przez tę osobę praw wynikających z RODO oraz udzielać drugiemu Współadministratorowi wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie
 • Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć jedynie pracownicy lub współpracownicy Wspóladministratorów, którzy otrzymali jego upoważnienie do przetwarzania tych danych i złożyli pisemne oświadczenia o zachowaniu tych danych oraz sposobie
  ich zabezpieczenia w tajemnicy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę